Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
районної державної адміністрації
23 липня 2013 року № 402

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в районній державній адміністрації.

2. Колегія районної державної адміністрації (далі колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання районною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень райдержадміністрації, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

3. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії районної державної адміністрації приймається головою районної державної адміністрації.

5. Координацію роботи щодо підготовки засідань колегії здійснює керівник апарату районної державної адміністрації.

ІІ. Функції колегії

6. Колегія районної державної адміністрації:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності районної державної адміністрації;

2) розглядає пропозиції щодо:

 • удосконалення законодавства;
 • забезпечення ефективної співпраці з обласною державною адміністрацією, територіальними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
 • формування та реалізації в районі державної політики у відповідних сферах діяльності;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку та бюджету району, державні та регіональні програми, визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

6) аналізує роботу з виконання актів Президента України, Уряду та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій;

7) аналізує стан роботи районної державної адміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

8) розглядає результати роботи районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень), а також інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування (у межах компетенції), заслуховує інформацію про роботу керівників цих органів;

9) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

10) розглядає питання в порядку контролю за виконанням прийнятих рішень;

11) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на районну державну адміністрацію.

ІІІ. Склад колегії

7. Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається головою районної державної адміністрації.

8. До складу колегії районної державної адміністрації входять:

 • голова райдержадміністрації (голова колегії), перший заступник і заступники голови, керівник апарату (за посадою), керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації;
 • у разі потреби, керівники територіальних органів виконавчої влади (за згодою), посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії за пропозицією громадських організацій, підприємств, інших організацій можуть бути включені їх представники.

ІV. Організація роботи колегії

9. Організація роботи колегії визначається Регламентом районної державної адміністрації та цим Положенням.

10. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

У разі потреби можуть проводитись розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади та структурними підрозділами обласної державної адміністрації.

11. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, дата проведення засідань колегії.

Управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації не пізніше ніж за 40 днів до початку року подають відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації погоджені із заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) пропозиції до плану засідань на рік.

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації узагальнює надані пропозиції, формує план засідань на рік, погоджує його з керівником апарату районної державної адміністрації та не пізніше ніж за 20 днів до початку року подає на затвердження голові районної державної адміністрації.

12. Затверджений план засідань колегії доводиться до відома членів
колегії, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, виконавців, які готують відповідні питання на засідання колегії, не пізніше ніж за два тижні до початку року.

План засідань колегії районної державної адміністрації на рік підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

13. Додаткові питання для розгляду на засідання колегій можуть бути включені за рішенням її голови не пізніше ніж за 10 днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою районної державної адміністрації. Підготовка розгорнутого плану і матеріалів на засідання колегії готуються в стислі терміни.

14. Для підготовки матеріалів з окремих питань, які внесені до проекту
порядку денного засідання колегії, відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації розробляє розгорнутий план підготовки (не пізніше ніж за 40 днів до засідання).

План підготовки попередньо погоджується з керівником апарату районної державної адміністрації, після чого затверджується головою районної державної адміністрації.

Затверджений розгорнутий план підготовки питань на засідання колегії в стислі терміни доводиться до виконавців відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

15. Керівник апарату районної державної адміністрації, відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації протягом тижня, після затвердження розгорнутого плану підготовки засідання колегії, визначають структурні підрозділи районної державної адміністрації, які відповідають за підготовку матеріалів на засідання колегії, визначають доповідача з даного питання.

16. Начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, які відповідають за підготовку матеріалів на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, залучають їх до роботи з підготовки необхідних матеріалів.

17. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом засідань і з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, який не пізніше ніж за 10 днів (позапланового - за 5 днів) до засідання подає його на затвердження голові районної державної адміністрації.

У проекті порядку денного зазначається доповідач з кожного питання, із числа заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Проект порядку денного засідання колегії районної державної адміністрації підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

18. Управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку питань для розгляду на засіданні колегії, подаються матеріали (окремо з кожного питання) через відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації:

1) проект порядку денного засідання колегії, у якому вказується доповідач та особи, які братимуть участь в обговоренні питання;

2) довідка з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій (візується виконавцем і заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

3) проект рішення колегії (візується виконавцем, відділами апарату: юридичним, загальним, сектором контролю райдержадміністрації, керівником апарату та заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

4) список осіб, відповідно до визначених категорій учасників запрошених на засідання колегії (візується виконавцем та заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

5) список запрошених осіб, які виявили бажання брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із визначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо) візуються виконавцем і заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

19. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів несуть заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, та інших організацій, які готують питання на розгляд колегії.

20. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, не пізніше ніж за 5 днів до чергового засідання, надають матеріали до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації відповідно до пункту 19 цього Положення.

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

21. Всі документи подаються голові районної державної адміністрації та членам колегії через відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації не пізніш як за три дні до засідання колегії, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

22. Повідомлення членів колегії інших учасників засідання про час, місце проведення, порядок денний засідання колегії та реєстрація всіх запрошених здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

V. Порядок проведення засідання колегії

23. Засідання колегії веде її голова. У разі його відсутності – перший заступник голови районної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього – один із заступників голови районної державної адміністрації, на якого покладено виконання функцій і повноважень голови районної державної адміністрації.

24. Засідання колегії є легітимним, якщо в ньому беруть участь не менш ніж дві третини від загальної кількості членів колегії.

25. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто. У разі, коли член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції з питань порядку денного у письмовій формі та інформувати керівника апарату районної державної адміністрації.

26. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

27. Члени колегії, які беруть участь у засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

28. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

29. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

30. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

31. У разі проведення спільних засідань колегії райдержадміністрації та інших органів виконавчої влади приймаються спільні рішення.

32. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

33. Після засідання колегії структурний підрозділ райдержадміністрації, інший орган виконавчої влади, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом двох днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії, з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із заступником голови райдержадміністрації (згідно з розподілом обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації, сектором контролю апарату райдержадміністрації, відділами апарату райдержадміністрації: загальним, юридичним і через загальний сектор апарату райдержадміністрації подає на розгляд голови колегії.

Контроль за своєчасним доопрацюванням проекту рішення колегії здійснюють керівники управлінь та відділів райдержадміністрації разом із відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

34. Рішення колегії оформляються протоколами, які складаються відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації та підписуються головуючим на засіданні, візуються керівником апарату райдержадміністрації та заступником керівника, начальником відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (у разі його відсутності – іншим працівником), який веде протокол. У протоколах вказується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціалі, посади присутніх членів колегії та запрошених, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і взяв участь в обговоренні, зміст рішень, підсумки голосування з кожного питання.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади, візуються керівником апарату райдержадміністрації та заступником керівника, начальником відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (у разі його відсутності – іншим працівником), який веде протокол.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).

35. За підсумками засідання колегії райдержадміністрації керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів виконавчої влади, відповідальних за підготовку питання на засідання колегії, у тижневий термін після дати проведення засідання готують проект розпорядження голови районної державної адміністрації (візується відповідно Регламенту районної державної адміністрації).

36. Рішення колегії, розпорядження голови районної державної адміністрації, видані за підсумками її засідань, доводяться загальним відділом апарату райдержадміністрації до членів колегії, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, а також керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, у частині, що їх стосується, за розрахунками розсилки, наданими виконавцями.

37. Стенографування (технічний запис) засідань колегії райдержадміністрації забезпечує відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації. Стенограма засідання колегії оформляється відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації протягом тижня після засідання.

38. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у відділі організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

39. Відділи апарату райдержадміністрації: організаційно-кадрової роботи та загальний надають методичну допомогу відповідальним за підготовку засідань колегії.

Керівник апарату райдержадміністрації, у разі необхідності, має право до цієї роботи залучати інші підрозділи апарату райдержадміністрації.

40. Матеріально – технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділами апарату райдержадміністрації: організаційно-кадрової роботи та загальним, які несуть відповідальність за підготовку приміщення, технічне оснащення засідань колегії.

VІ. Контроль за виконанням рішень колегії

41. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та сектор контролю апарату райдержадміністрації.

42. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Заступник керівника, начальник відділу 
організаційно-кадрової роботи апарату 
районної державної адміністрації                                   О.Ю.Купріна